ILLES TAKE AWAY – INDOOR WALKING – PEDRO ESCAFI – Illes Fitness Club & Spa.